Privacy- en cookiepolicy

Private Drivers is een dienstverlening die privéchauffeurs ter beschikking stelt die u met uw eigen wagen rondrijden.

Deze privacy policy beschrijft de behandeling van informatie die wordt verstrekt of verzameld en verwerkt op de website, applicaties of andere documenten waar deze privacy policy wordt geplaatst, dit zowel op onze digitale eigendommen als op de applicaties die we beschikbaar stellen op sites of platforms van derden.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u uw toestemming met de voorwaarden opgenomen in deze policy.

Hou er rekening mee dat wanneer u ons informatie verstrekt op een site of platform van een derde partij, de door u verstrekte informatie afzonderlijk kan worden verzameld door de site of het platform van deze derde. Private Drivers is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid, als een zakenpartner of andere entiteit die u heeft geautoriseerd informatie over u verzamelt, gebruikt of deelt in strijd met zijn eigen privacy beleid of toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

Wij verbinden er ons toe uw gegevens nauwgezet te verwerken in respect uw privacy en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) en met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens (inwerkingtreding 05/09/2018).

De verantwoordelijke verwerker is:

Private Drivers met zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 8 en ondernemingsnummer 0729.620.340.

Wij zijn te bereiken telefonisch op het nummer 0499/12.34.02 en via e-mail info@privatedrivers.be.

1. Definities

2. Verwerking van de persoonsgegevens

Private Drivers draagt privacy van haar klanten, potentiële klanten, medewerkers en sollicitanten zeer hoog in het vaandel. Om die reden wenst zij aan haar cliënten en medewerkers de hoogst mogelijke transparantie te verlenen inzake privacy. Private Drivers zal de passende maatregelen nemen om uw gegevens correct te beschermen, deze juist op te slaan, u de mogelijkheid te geven deze gegevens in te zien, aan te passen of indien nodig te wissen. Private Drivers doet het nodige om verlies, misbruik en onrechtmatige toegang van/tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

2.1 Contact – sollicitatieformulier op de website

Op onze website (www.privatedrivers.be) kan u een contactformulier of een sollicitatieformulier invullen, de gegevens die wij via deze kanalen verzamelen worden door ons verwerkt.

Volgende gegevens worden langs die kanalen verwerkt:

U geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien u ons mailt geeft u ons ook de toestemming om uw gegevens te verwerken.

Binnen onze onderneming zal er 24 uur vóór de rit ook een chatfunctie beschikbaar zijn tussen u en de aan u toegewezen chauffeur. In het kader van een goede opvolging van onze onderneming, monitoring van de ritten en onze chauffeurs alsook opsporen van eventuele problemen zullen deze gesprekken ook voor andere binnen onze onderneming toegankelijk zijn alsook – en voor zover als nodig – worden deze gesprekken tijdelijk opgeslagen.

2.2 Verwerken van persoonsgegevens van klanten

Indien u met Private Drivers een overeenkomst sluit dan geeft u ons de toestemming om kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

3. Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze systemen in staat te stellen uw browser/apparaat te herkennen en bepaalde functies te bieden. We verzamelen ook bepaalde apparaat informatie en gebruiksinformatie met behulp van dergelijke technologieën.

  1. "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke id. Een cookie kan de eigenaar van de website in staat stellen om bij te houden hoe een bezoeker door zijn website navigeert en de gebieden waarin hij interesse toont. Dit is vergelijkbaar met een verkeersrapport: het houdt trends en gedragingen bij, maar identificeert geen personen. De verzamelde informatie kan bestaan uit datum en tijd van bezoeken, bekeken pagina's, tijd die op de site wordt doorgebracht en de website die net voor en vlak na een bezoek aan onze Diensten is bezocht. Cookies zullen vervallen: (1) op een bepaalde datum; (2) na een bepaalde periode; (3) wanneer een transactie is voltooid; of (4) wanneer een gebruiker zijn/haar internetbrowser uit zet. Een cookie die uit het geheugen wordt gewist wanneer de internetbrowser van een bezoeker sluit, wordt een "sessie"-cookie genoemd. Cookies die verlopen op basis van een door de webserver ingestelde tijd worden "permanente" cookies genoemd. Onze Diensten kunnen zowel 'sessiecookies' als 'permanente cookies' gebruiken. De meeste mensen weten niet dat cookies op hun computer worden geplaatst wanneer ze onze website of applicatie bezoeken, omdat browsers doorgaans zijn ingesteld om cookies te accepteren. Ga voor meer informatie over cookies en hoe je cookies uitschakelt www.allaboutcookies.org.

  2. "Log bestanden" houden acties bij die zich voordoen op de Diensten, en het verzamelen van gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internet service provider, verwijzende / exit pagina's, en datum / tijd stempels.

  3. "Webbakens, 'tags' en 'pixels' zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie op te nemen over hoe u door de Services bladert.

We verzamelen of ontvangen ook verschillende gebruiksinformatie en apparaat informatie van externe analyseproviders, zoals Google en Facebook, evenals van andere advertentienetwerken.

U beschikt over een verscheidenheid aan tools om de gegevens die worden verzameld door cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën te beheren. U kan bijvoorbeeld besturingselementen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt, cookies kunnen gebruiken en om uw toestemming in te trekken door bepaalde niet strikt noodzakelijke cookies te wissen of te blokkeren. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, er delen van onze Services zijn die mogelijks niet goed functioneren.

4. Gronden

Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:

Voor de verwerking van gevoelige gegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming of contractueel akkoord nodig hiertoe zal verzocht worden een document te ondertekenen bij aanvang van de samenwerking. De betrokkene kan zijn toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar ons voormeld e-mailadres.

5. Doeleinden

We verwerken de gegevens waarvoor wij over een verwerkingsgrond beschikken zoals opgesomd onder punt 4 om:

6. Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 5 uit te voeren. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

Private Drivers hecht het grootste belang aan uw persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met uw persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 5. Indien u wilt geïnformeerd worden over de verwerkers kan u ons hiertoe een e-mail zenden.

OF

Wij zullen enkel uw persoonsgegevens doorsturen naar onze partners na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming zodat zij gespecialiseerde aanbiedingen kunnen verstrekken eventueel op basis van uw marketing profiel of om marktonderzoeken uit te voeren of deze gegevens verder te kunnen commercialiseren. In deze context worden uw gegevens ook gebruikt om gegevens die al in de databases van deze bedrijven aanwezig zijn, te valideren, te corrigeren of aan elkaar te koppelen.

Niet identificeerbare gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens, gebruiksgegevens of apparaat gegevens die u verstrekt of die we verzamelen, de-identificeren, zodat de informatie geen specifieke persoon meer identificeert. We kunnen dergelijke informatie gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden - inclusief historische en statistische analyse, rapporten, marketing en bedrijfsplanning - zonder beperking. Als we echter deze gegevens combineren of koppelen aan uw persoonlijke gegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt/verwerkt.

7. Bewaring

We bewaren uw gegevens gedurende de wettelijke termijn. Heden bedraagt de bewaartermijn voor alle gegevens 5 jaar. Deze termijn wordt evenwel van rechtswege en automatisch aangepast aan de wettelijk voorziene termijnen.

Private drivers streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar diensten.

Private drivers zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 9. Op regelmatige tijdstippen zullen wij u vragen om de juistheid van je gegevens te bevestigen.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden in beginsel aan het einde van de procedure verwijderd, tenzij dit betrekking heeft op functies waarvoor een pool zal worden opgericht en met de specifieke kennis van de aanvrager. Als expliciete toestemming wordt verkregen, is het mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard voor bepaalde profielen, maar nooit langer dan 1 jaar na de sollicitatie.

8. Beschermingsniveau

Private Drivers garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door uw gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers. Hiervoor worden onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen gebruikt:

9. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel de klant op een adequate wijze te informeren over zijn rechten.

De betrokkene kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen u gegevens gewist worden. Uw vraag hiertoe dient gericht te worden aan bovenstaand e-mailadres.

Private Drivers zal hieraan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen, na uw verzoek hieraan gevolg geven. Indien u een uittreksel wenst van de persoonsgegevens die Private Drivers van u bij houdt kan hiervoor een administratiekost aangerekend worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. U heeft tevens het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of om de gegevens te laten verwijderen. Als uw gegevens met uw toestemming aan derden zijn vertrekt, worden deze derden ook gevraagd om de gevraagde wijzigingen door te voeren. U zal hiervan op de hoogte worden gebracht. U heeft ook het recht om vergeten te worden en uit de databank te worden verwijderd. In sommige gevallen kan dit verzoeken worden afgewezen, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening of vanwege andere wetgeving (bijvoorbeeld naleving van de fiscale wetgeving). Als uw gegevens ter beschikking worden gesteld van derden, wordt uw verzoek om vergeten te worden ook doorgestuurd naar deze derden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die worden gemaakt op basis van legitieme belangen van Private Drivers, diens verwerkers of geassocieerde bedrijven. U kan ook bezwaar uiten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief profilering.

10. Toezending van gegevens aan derden landen

Gegevens worden alleen binnen de EU verzonden en verwerkt via de partners waar Private Drivers mee samenwerkt.

11. Klachtenrecht

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, raden wij u aan een e-mail te versturen naar bovenstaand e-mailadres. Deze e-mail wordt rechtstreeks ontvangen de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen uw vraag / klanten binnen een termijn van 1 maand beantwoorden.

Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be